يونوليت يونوليت .

يونوليت

پلي‌يورتان كوپليمري

اخيراً چندين از شركت‌ها در كف پوش‌هاي قضيه استعمال خود، سيمان‌هاي اصلاح شده پلي‌يورتاني را بكار برده‌اند . از جمله خواص اساسي در اين مخلوط مي‌توان به كم بودن گاز دي اكسيد كربن به وجود آمده، مسطح شدن خوب و زمان كاري حدود ۳۰ دقيقه آن اشاره كرد . هر سه جزو سازنده روي خواص پوشش كف بر اساس سيمان تصحيح گرديده با پلي‌يورتان اثر مي‌گذارند . در اين نوع سامانه‌هاي پلي‌يورتاني از برخورد اجزاي توليد كننده با آب، اوره و گاز دي‌اكسيد كربن به وجود مي آيد كه علت آن وجود MDI در فرمول مي‌باشد . MDI با گروه‌هاي هيدروكسي در روغن كرچك كه نوعي تري گليسيريد اسيد الكل چرب است، برخورد مي‌دهد مخلوط سيمان – پلي‌يورتان پوشش سختي به وجود مياورد كه مي‌توان گونه هاي پوشش‌هاي به وضعيت مايع را براي تزئين روي آن بكار برد . آهك موجود در ادغام آب جذب مي كند و سرعت دشوار شدن سيمان به اين شيوه در دست گرفتن ميگردد . در ضمن آهك پاره اي از دي‌اكسيد كربن حاصل از برخورد MDI و آب را هم جذب خويش مي‌نمايد .
واكنش آهك با دي‌اكسيد كربن و آب بشرح تحت است:
CaO+CaCO3 ----> CaCO3 Ca(OH)+ CO2 ----> CaCO3+H2O در فناوري نوين قسمتي از سامانه رنگزاي پوشش را ملات تشكيل مي دهد . ملات مخلوطي از رزين‌هاي ويژه و بخشي از رنگزاست كه از سيمان و الياف تشكيل ميشود . الياف انعطاف‌پذيري حتمي را به پوشش داده و رويش كنار گذاشتن را در اختيار گرفتن مي‌كند، ضمن آنكه استحكام كششي را بهبود مي بخشد . استحكام كششي تركيبات سيماني مثل بيشتر مواد سراميكي كم، اما استحكام فشاري آن ها بسيار ميباشد . با افزودن الياف با برخي از پليمرها مي‌توان ويژگي‌هاي پرورش ترك را در پوشش كنترل كرد . وقتي سيمان با آب تركيب ميگردد . يونهاي OH به تعداد فراوان تشكيل گرديده و PH شديداً بالا مي رود . در حالتي كه از اين جور پوششها براي پوشش دهي سطح هاي فولادي به كارگيري شود، محفظه قليايي حاصل فولاد را در برابر خوردگي مراقبت مي‌نمايد . صحيح نظير آنچه كه در بتن‌هاي مسطح با ميلگردهاي فولادي به وقوع مي‌پيوندد . اين گونه پوشش‌ها را ميشود روي سطوح عمودي مثل لوله‌هاي انتقال نفت به راحتي موضوع به كار گيري قرارداد . حاصل كار، سامانه‌هاي ارزان ارزش مقاوم در برابر خوردگي ميباشد كه زياد انعطاف‌پذير، سفت وبا تداوم هم ميباشند . نتيجه‌گيري استعمال از پلي‌يورتان‌ها، پلي اوره‌ها و رزين‌هاي پراكنشي پلي‌يورتاني و مواد شركت‌كننده در واكنش‌هاي آنها به‌طور پيوسته در درحال حاضر پرورش و توسعه هست . اين مواد بيشترين كاربرد را در پوشش دهي سطوح گوناگوني دارا‌هستند . مسائل زيست‌محيطي و مقررات جديد، فناوري نوين ساخت پوشش را به سوي سامان‌هاي فارغ از حلال، مالامال جامد و سامانه‌هاي بر اساس آب سوق دهي ميكنند . در آينده سامانه‌هاي پوشش دهي عاري از ايزوسيانات كاربري بيشتري پيدا خواهند كرد . طرح‌هاي نويني براي سامانه‌هاي سيماني اصلاح شده با پليمرها به خواسته حفاظت كف و سطوح فولادي وجود داراست . http://www .osha .gov/SLTC/isocyanates/

پلي‌يورتان
كوپليمري پركاربرد در آخرها سال ۱۹۸۰ يك‌سري از دانشمندان، شيمي، ساختار و مورفولوژي سطح پلي‌يورتان‌ها را مورد آناليز قرار دادند و به تدريج روش‌هاي جديد پوشش دهي تراز به ياور پيوندهاي مواد ديگر به سطح پلي‌يورتان‌ها، با هدف بهبود خونسازگاري ابتكار عمل شد .

يونوليت

الاستومرهاي پلي‌يورتاني، خانواده‌اي از كوپليمرهاي توده‌اي بخش شده است كه كاربردهاي مهمي در زمينه‌هاي مختلف صنعتي و پزشكي پيدا كرده‌است . اولين پلي‌يورتان، از برخورد دي ايزوسيانات آليفاتيك با دي آمين به دست آمد . اتو باير و همكارانش اولين بار اين پلي‌يورتان را معرفي نمودند كه به شدت آبدوست بود و بدين ترتيب به عنوان پلاستيك يا فيبر نمي‌توانست زمينه استفاده قرار گيرد . برخورد بين دي ايزوسيانات‌هاي آليفاتيك و گليكول‌ها سبب به ايجاد پلي‌يورتاني با خصوصيات پلاستيكي و فيبري گرديد . به دنبال آن، با استعمال از دي ايزوسيانات آروماتيك و گليكول‌هاي با وزن مولكولي مضاعف بالا، پلي‌يورتاني به دست آمد كه خانواده مهمي از الاستومرهاي ترموپلاستيك به‌شمار ميرود .

خاصيت يورتان‌ها از مواد ترموست مضاعف طاقت فرسا تا الاستومرهاي نرم تغيير مي كند . از پلي‌يورتان‌هاي ترموپلاستيك، در ايجاد وسايل قابل كاشت فراوان مهمي استعمال مي‌شود، چرا كه دارنده خاصيت مكانيكي عالي نظير استحكام كششي، چقرمگي، مقاومت به سايش و مقاومت به تخريب شدن، به علاوه زيست سازش عالي ميباشند كه آن‌ها را در تيم مواد مناسب جهت كاربردهاي طبابت قرار ميدهد .

كاربردهاي
پلي‌يورتان‌ها با به كارگيري از پلي اترها به عنوان پلي ال، در سنتز پلي‌يورتان مي‌توان اندامهاي كاشتني طولاني بازه تهيه و تنظيم نمود، كه در قلب مصنوعي، همگي مصنوعي، ريه مصنوعي، هموپرفيوژن، لوزالمعده مصنوعي، فيلترهاي خوني، كاتترها، عروق مصنوعي، باي پس سرخرگ‌ها يا اين كه سياهرگ‌ها، دندان و لثه، بيماري‌هاي ادراري، ترميم زخم، رساندن يا بيرون كردن مايعات، نمايش فشار عروق، آنژيوپلاستي، مسدود كردن عروق، جراحي عروق آئورت و كرونري، دريچه‌هاي قلب سه لتي و دولتي كاربرد دارا هستند .

در صورتي كه از پلي اترها به عنوان پلي ال، در سنتز پلي‌يورتان به كارگيري شود، پلي‌يورتان‌هاي زيست تخريب پذير برهه زماني تهيه و تنظيم مي‌شود كه به‌طور نمونه در شبكه جهت دهي تجديد بنا عصب، ساختارهاي قلبي –عروقي، تجديد بنا غضروف مفصل و منيسك زانو، براي تعويض و جايگزيني استخوان اسفنجي، در سيستم‌هاي رهايش كنترول شده دارو و براي ترميم پوست كاربرد دارد .

پلي اورتان به چهره فوم پاششي كاربرد متعددي در عايق كاري ساختمان‌ها داراست . گفته ميشود فوم پلي اورتان بهترين عايق شناخته شده در جهان از حيث ضريب انتقال حرارت ميباشد .

يك عدد از معايب فوم‌هاي پلي يورتان شعله‌پذيري اين مواد هست البته بتازگي روش‌هايي براي حل اين نقص‌ ابتكار شده كه از اين در بين مي‌توان به روكش سيماني يا اين كه پلاستر و استعمال از فرمولاسيون‌هاي جديد فوم‌هاي پلي يورتان نسوز اشاره كرد كه ارزش بالاتري دارند .

تأثير
ساختار شيميايي و مورفولوژي سطح روي خون سازگاري پلي‌يورتان در آخرها سال ۱۹۸۰ يكسري از دانشمندان، شيمي، ساختار و مورفولوژي تراز پلي‌يورتان‌ها را قضيه بررسي قرار دادند و به تدريج روش‌هاي نو پوشش دهي تراز به همپا پيوندهاي مواد ديگر به تراز پلي‌يورتان‌ها، با انگيزه بهبود خونسازگاري ابتكار شد . ادغام شيميايي پلي‌يورتان‌ها جهت بهبود خونسازگاري با تغييرات مضاعف زيادي يار شده است . از جمله اين مورد ها سنتز پلي‌يورتان يا پلي‌يورتانِ يورا با قسمت‌هاي قابل انعطاف آبدوست هست .

«Cooper»، نيز در مسئله ارتباط در بين شيمي پلي ال‌ها و خون سازش پلي‌يورتان‌ها، تحقيقاتي را بر روي نمونه‌هاي متفاوت پلي‌يورتان‌ها با پلي ال‌هاي متفاوت مانند PEO, PTMO, PBD (پلي بوتادين) و PDMS انجام بخشيد . اين پلي‌يورتان‌ها به شيوه پليمريزاسيون دو مرحله‌اي تنظيم شدند و بر روي لوله‌هاي پلي اتيلني پوشش دهي شده و بعد باطن تن سگ قرار گرفتند تا پاسخ لخته زايي آن‌ها مشخص و معلوم گردد . پلي‌يورتان با پلي ال PDMS كمترين لخته زايي را نسبت به نمونه‌هاي ديگر نشان بخشيد . طبيعت آبگريز PDMS سبب ساز بهبود آبگريزي مرحله پلي‌يورتان شالوده PDMS و در نتيجه توجيهي براي بهبود خون سازش آن نسبت به بقيه موارد ميگردد و ميزان چسبندگي اول پلاكت‌ها بااستفاده از سولفونات يا پوشش‌هايي مثل هپارين در تغيير تحول جواب خون به اين مواد نقش فراوان عمده‌اي را ايفا مي نمايند . محققي به اسم Santerre [۵۵]، پلي‌يورتان‌هايي را بر شالوده سولفونات سنتز نمود كه داراي گروه‌هاي گوناگون سولفور(۳٫۱٪ ۱٫۴٪) بود . در نمونه‌هاي با گروه‌هاي سولفونات عمده مدت لخته زايي ارتقاء يافت .


برچسب: يونوليت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۷:۳۵ توسط:عباسي موضوع: نظرات (0)

اساسي ترين متريال ساندويچ پانل فوم


مغزه
ها (عايق): اساسي ترين متريال ساندويچ پانل فوم مي‌باشد .مصالحي
كه به عنوان عايق استعمال ميشوند به شرح زير ميباشند:
پلي
اورتان از في مابين عايق هاي بالا فقط پلي اورتان مي باشد كه قابليت خودچسبي به رويه ها را هنگام ساخت پانل ها دارد .و براي ساير عايق ها بايستي از مواد چسبنده به كار گيري كنيم .چسبندگي پلي اورتان براي پر كردن جزئيات لبه ها مي باشد .

پلي استايرن علاوه بر نداشتن چسبندگي باعث انتقال سرعت بالا حريق نيز مي شود و عايق نيكي هم محسوب نمي شود .

فشردگي
فوم پلي اورتان :
فشردگي (دانسيته)40kg/m³ : اگر دانسيته بيشتراز 40 باشد به رخ معكوس فعاليت مي كند .
فشردگي (دانسيته)36kg/m³ : در‌صورتي‌كه دانسيته كمتراز 36 عملا عايق نميباشد .
فوم
پلي اورتان در جمهوري اسلامي ايران در يك سري كلاس مي باشد:
فوم
B3 با كلاس سريعا شعله ور شده و باعث بسط حريق مي گردد و در هنگام سوختن از خويش گازهاي سمي متساعد مي فرمائيد .كمپاني آريا بارون توس به هيچ تيتر چه بسا در صورت درخواست مشتري از اين جور فوم اقدام به توليد ساندويچ پانل نمي نمايد .

فوم
با كلاس B2 اين گونه فوم نمايد سوز بوده و خواص خود خاموش شوندگي دارااست يعني به محض به دور كردن شعله حريق ، فورا خاموش شده و هيچ جور گازي نيز از خود متساعد نمي نمايد و باعث كنترل حريق مي گردد .

فوم
با كلاس B1 اين فوم قسمتي از فوم هاي توسعه يافته مي باشد و به هيچ عنوان آتش نمي گيرد ، چه بسا در چهره وجود بي واسطه شعله حريق نگرفته و گازي هم از خويش متساعد نمي كند .فوم با كلاس B1 در پيش‌روي تغيير تحول صورت و دفرمگي در هنگام برقراري شعله مستقيم مقاوم تر از فرم با كلاس B2 مي باشد .

فوم
PIR اين نوع فوم جزء نسل هاي پيشرفته فوم مي باشد كه ساختار آن همانند فوم با كلاس B1 ، ولي با اين تفاوت كه در پيش‌رو تغيير شكل در هنگام برقراري آتش زياد مقاوم مي باشد .

 

 

ساندويچ
پانل

گونه هاي
كالا هاي فوم پلي اورتان كه شركت آريا بارون توس در ساندويچ پانل خويش استفاده مي كند :
باير
اصل آلمان داو ايالات متحده كه از محل كار كره جنوبي وارد مي شود .
فوم
آسيايي در صورتي كه در بازار فومهاي بي كيفيت چيني و اهل ايران به وفور دارااست البته كمپاني آريا بارون توس به جهت مراقبت كيفيت از اين گونه فومها به هيچ عنوان استعمال نمي كند .

 يونوليت

ساندويچ
پانل

 

 

متعلقات
ساندويچ پانل : آريا بارون همگي متعلقات مثل تيز و فلاشينگ را مطابق با هر طرح و رنگ توليد مي‌نمايد و همگي اين متعلقات از مال فولاد مباركه مي‌باشد و تماما هوابند و آب بند ميباشد .

 

ساندويچ
پانل

ساندويچ
پانل آريا بارون توس :
با
ورق هاي گالوانيزه رنگي پيش رنگ شده با
ورق هاي آلوزينك رنگي با
ورق هاي آلومنيم پيش رنگ گرديده رنگي با
ورق هاي استنلس استيل با ورق هاي P .V .C
با
ورق هاي كامپوزيت با
فويل آلومينيوم با
ورقه گرافت مشخصات
ساندويچ پانل :
ورق
هاي گالوانيزه پيش رنگ گرديده كوره اي فولاد مباركه اصفهان فومهاي
مرغوب خط
پيشرفته تمام خودكار ايتاليايي داشتن
بيشترين پهنا اثر گذار كه باعث: هزينه
حمل ارتقا
سرعت نصب كاهش
هزينه هاي چسب و پيچ و دستمزد عايق
بودن عمده به ادله ناچيز شدن درزها شركت
آريا بارون اشكال توليدات تحت ساخت مي كند :
1-
ساندويچ پانل ديواري
2
- ساندويچ پانل سقفي
3-
كانكس
ضخامت فوم ساندويچ پانل ديواري از 4 سانتي متر به بالا و ضخامت ساندويچ پانل سقفي از 2 سانتي متر به بالا مي باشد .

 


برچسب: يونوليت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۲۳:۱۱ توسط:عباسي موضوع: نظرات (0)

نكات ايمني هنگام وقوع سيل

براي مقابله با حادثه هميشه آماده باشيد


۱ – هشدار سيل در رسانه ‏ها، به معناي آن است كه سيل به وجود آمده يا جاري خواهد شد. لذا از قبل آماده باشيد.
2- جعبه كمك هاي اوليه را همواره در منزل آماده داشته باشيد.
3 – از منابع مختلف از جمله راديو و تلويزيون و ساير وسايل ارتباطي، اطلاعات و آگاهي‏هاي لازم را دريافت كنيد.

۴ – براي زمان وقوع سيل، در منبعي مطمئن آب سالم ذخيره كنيد.

۵ – در مناطق سيل خيز، تامين مالي و جاني در برابر زبان‏هاي احتمالي ضروري است، لذا بهتر است اسناد و ساير اوراق بهادار را در جعبه‏اي مطمئن قرار دهيد.

۶ – در نظر داشته باشيد كه اگر به شما گفته شد منزل را تخليه كنيد، به چه جاهايي مي‏توانيد برويد؟ بنابراين از قبل چند مكان را انتخاب كنيد.

۷ – همواره كمي بنزين در باك اتومبيل داشته باشيد، زيرا ممكن است مجبور شويد خانه را ترك كنيد.

۸ – با مناطق سيل‏گير آشنا شويد.

نزولات آسماني سنگين ممكن است زندگي انسان را به خطر اندازد، پس در هنگام وقوع سيل به اين نكات توجه كنيد:

۱ – اگر در خارج از ساختمان ( اداري، مسكوني ) هستيد، خونسرد باشيد.

۲ – از جاده‏هاي هموار عبور كنيد و به محل‏هايي كه امكان فرو ريختن آنها وجود دارد، نزديك نشويد.

۳ – اصل بهداشت رواني عبارت است از حفظ خونسردي و همدلي با ديگران، توأم با اميد به خداوند سبحان. لذا اين نكته را هرگز فراموش نكنيد.

۴ – در صورتي كه مجبور به ترك منزل يا محل سكونت خود هستيد، قبل از خروج، حتماً جريان برق، آب و گاز را قطع كنيد.

هنگامي كه هشدار سيل منتشر مي‏شود:

1– به اخباررسانه ها  راديو و تلويزيون و شبكه هاي اجتماعي براي كسب اطلاعات و دستور العمل‏هاي لازم، گوش كنيد و در صورتي كه دستور تخليه داده شد، فوراً اين كار را انجام دهيد.


2– درهنگام بارندگي وسيل از تماشا نمودن وايستادن دركنار دره هاي فصلي و نقاط حادثه خيز جدا خودداري فرماييد.


سريع عمل كنيد:

1 – اگر ماشين شما در آب‏ هايي كه به سرعت سطح آنها بالا مي‏آيد، گير كرده است فوراً آن را رها كنيد و به محل مرتفعي برويد.

2 – به آرامي رانندگي كنيد و مراقب خرابي‏هاي جاده و شيب‏ها باشيد.

3 – هنگام رانندگي از دنده‏هاي سنگين استفاده كنيد، زيرا ترمزها در آب به خوبي كار نمي‏كنند.

4 – اگر خانه شما در محل مرتفعي است، همان جا بمانيد.

5 – به نقطه مرتفعي دور از رودخانه‏ها، نهرها، جويبارها و زهكشي‏ها برويد.

6 – اگر پياده هستيد، از نقاطي كه در آن سطح آب از زانو بالاتر است، عبور نكنيد.

اقدامات لازم بعد از وقوع سيل

1- براي كسب اطلاعات و دستورالعمل‏هاي لازم به راديو گوش دهيد.

2 – به افراد آسيب ديده، كمك‏هاي اوليه را برسانيد و در صورت نياز از ديگران كمك بخواهيد.

3 – از منطقه سيل زده دور شويد، مگر آنكه از شما در خواست كمك شده باشد، يا اينكه بتوانيد كمك كنيد.

4 – از سيم‏هاي آويزان برق و منابع اصلي آب و شبكه‏هاي تخريب شده فاضلاب، دور شويد و اين موارد را به مقامات مسئوول گزارش دهيد.

5 – سيل به خطوط برق آسيب مي‏رساند و موجب بروز آتش سوزي مي‏شود.

۷ – سعي كنيد شعله‏ هاي كوچك را خاموش كنيد و به سرعت با آتش نشاني و اورژانس تماس بگيريد.

6 – منابع تخريب شده آب ممكن است باعث كاهش فشار آب شوند، لذا هنگام فرو نشاندن حريق به اين نكته توجه كنيد.

7 – مراقب مارها در منطقه سيل زده باشيد، زيرا سيل مارها را از لانه بيرون مي‏كشد.

شماره هاي اضطراري :
آتش نشاني : 125 - اورژانس: 115 - اتفاقات برق: 121 - فوريت هاي پليسي :110 - هلال احمر: 112

بازنشر توسط: فرهاد زاع كهنعلي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۴۲:۱۳ توسط:عباسي موضوع: نظرات (0)

پلي استايرن انبساطي ( يونوليت)

پلي
استايرن انبساطي ( يونوليت)
اين گونه پلي استيرن با نام اختصاري Expanded polystyrene) EPS) نوعي پليمر سفيد رنگ كه به آنان يك دليل فوم كننده بيش تر شده هست . كه در جمهوري اسلامي ايران با نام يونوليت شناخته مي شود .

موردها
مصرف
براي توليد بلوك‌هاي پلاستوفوم سقفي به خواسته استفاده به تيتر عايق صوتي و حرارتي در ساختمان‌ها و مكان‌هاي متفاوت .

عايق برودتي در سردخانه‌ها و يخچالهاي صنعتي .

ساخت اشكال فوم‌هاي بسته بندي و گونه هاي يخدان و ترموس .

ويژگيهاي
بلوك سبك پلاستوفوم سقفي EPS
ايجاد
بلوكهاي پلاستوفوم سقفي
بلوك سقفي تازه از مواد پلي استايرن انبساطي ساخته شده و بهترين جايگزين بلوكهاي سيماني و سفالي مي باشد .

يونوليت

ويژگيهاي
بلوك سبك پلاستوفوم سقفي EPS
سبكي
سرعت
و سهولت در اجراي سقف استوار در مقابل زمين لرزه : به دليل كاستن توشه مرده در پيش‌رو زلزله پايدارري بيشتري داراست و در هنگام زمين‌لرزه خرد نمي شود .
صرفه جوئي در گچ و خاك : براي او‌لين توشه شيارهائي در سمت تحتاني بلوك مذكور ايجاد گرديده و در نصيب زير سقف قرار مي گيرد .
صرفه جوئي در آهن آلات : در هر متر مربع 22% كاهش مي يابد .
ضربه
پذير حمل
و نقل سرعت بالا و آسان كاهش
15 بدن وزن در هر 100 متر مربع سرعت
زياد در اجرا و كاهش هزينه هاي دستمزد صرفه
جوئي در تير هاي بتني سقف مي شود به طوري كه مي توان فاصله محور تيرچه بتني را از 50 سانت به دستكم 60 سانت تغيير‌و تحول داد styrofoam
Plastofoam1 تفاوت يونوليت، پلاستوفوم، استايروفوم، آكاسيف، آكاسيو يا پلي استايرن انبساطيمجتمع‌هاي ساخت كننده و محصولات
پتروشيمي
سهند : F16-F22-F50-F100-F150-F250-F350-F450
پتروشيمي
تبريز : ۲۰۰ – ۳۰۰ – ۴۰۰
پتروشيمي
بانيارگنبد : F-3000 – F-2000- F-1000
پتروشيمي
Xingda Group :ZKF ۳۰۱ – ZKF 302
پتروشيمي
ANYPOL :SE ۲۰۰۰ – SE 2500
پتروشيمي
LG Chem :R۱۲۰ – R160
پتروشيمي
TAITACELL :321T – ۳۲۱MM
پتروشيمي
Change Bubble F130B
پتروشيمي
Starex-Samsung : SF200H – SF300H
پتروشيمي
King Perl : FMS – FSA
گريدهاي
مختلف پلي استايرن انبساطي
گريدهاي يونوليت (EPS) معمولاً بر شالوده ميزان ذرات و دسته پوشش مرحله آن ها انجام ميگردد . ولي گريدهاي خاصي از آن مانند كندسوز گرديده (F) و آنتي استاتيك هم وجود دارد .


برچسب: يونوليت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۴۶:۳۸ توسط:عباسي موضوع: نظرات (0)

بك لينك بخريم يا نخريم ؟

بك لينك چيست؟

بك لينك عضو اصلي و مهم سئو است كه مي تواند مستقيما روي رتبه بنده گوگل تاثير بگذارد. از همين جهت در فرايند سئو بسيار مورد توجه قرار دارد. با لينك سازي اصولي مي تواند يك سايت را در هر كلمه اي رتبه يك آورد و با لينك سازي غير اصولي مي توان رتبه يك سايت را پايين آورد يا حتي پنالتي گوگل كرد. بك لينك يك كلمه يا يك آدرس دامنه در فضاي اينترنت است كه گوگل آن را به صورت اشاره مي بيند به طور مثال اگر سايتي به سايت شما اشاره كند آن را بر اساس ارزش و اعتبار آن سايت مي سنجد و روي سايت شما تاثير مي دهد اين تاثير مي تواند مثبت باشد يا خنثي باشد يا منفي باشد موضوع لينك سازي تخصصي مي باشد و ممكن است با اشتباهاتي سايتتان پنالتي شود و زحمات و هزينه سايتتان هدر برود از اين جهت پيشنهاد ما خريد بك لينك دائمي از متخصص و با تجربه است.

بك لينك تاثير گذار چگونه لينكي است؟

در اين بخش بك لينك را به سه ديدگاه گوگل تقسيم مي كنيم و درباره آن ها صحبت مي كنيم تا فرق بين لينك سازي با تاثير مثبت ، خنثي و منفي را به طور كامل درك كنيد تا بتوانيد در خريد بك لينك تصميم درست بگيريد.

لينك سازي با تاثير منفي

بك لينكي كه بعد از چند ماه از آن صفحه حذف شود بدون آن كه بك لينك هاي جديدي براي آن سايت اضافه شود تاثير منفي خواهد داشت و ضربه ي بسيار محكمي به سايت خواهد زد. براي همين به تمام كساني كه از خريد بك لينك هاي تمديدي استفاده مي كنند بايد مواظب اين موضوع باشند يا حتما لينك ها را تمديد كنند يا بعد از حذف لينك ها از چندين سايت حتما لينك سازي طبيعي و دائمي يا لينك هاي ديگر جايگزين كنند. خريد بك لينك در سايت هاي اسپم و يا مزرعه لينك باشند تاثير منفي مي گذارد. سايت هاي اسپم سايت هاي بي اعتماد نزد گوگل هستند و مزرعه لينك سايت هايي هستند كه لينك هاي زيادي در آن صفحه درج شده است. البته به عوامل ديگر هم بستگي دارد به طور مثال اگر لينك هاي خروجي يك صفحه بسيار زياد باشد اما ارزش سايت براي گوگل بالا باشد تاثير آن خنثي خواهد شد.

لينك سازي با تاثير خنثي

طبيعتا سايت هايي كه تازه تاسيس باشند يا اعتبار كمي براي گوگل داشته باشند تاثير خنثي روي سايت دارد. اما موضوع مهم ديگري كه وجود دارد در خريد بك لينك دائمي و طبعي اگر تمام لينك ها در يك بازه زماني با يكي دو اي پي ساخته شود قطعا گوگل متوجه اين لينك سازي خواهد شد و لينك ها همه بي تاثير خواهند شد. براي جلوگيري از اين اتفاق بايد از اي پي هاي مختلف و روش هاي تخصصي لينك سازي استفاده شود.

لينك سازي با تاثير مثبت

مجموعه لينك هاي با كيفيت كه با روش هاي تغيير آي پي و از بين بردن ردپا ساخته شود قطعا تاثير مثبت روي سايت دارد. لينك هاي با كيفيت معيار هاي مختلفي دارد از جمله مهم ترين آن ها دامين اتوريتي و پيج اتوريتي ، عمر دامنه ، تعداد لينك هاي خروجي آن صفحه است كه در نهايت تاثير مثبت آن بك لينك را كم يا زياد مي كند در اين مورد پايين تر توضيحات كاملي در بخش خريد بك لينك با كيفيت داده ام.

چرا خريد بك لينك دائمي؟

بك لينك چه به صورت دائمي و چه موقت نقش بسيار پررنگي در رتبه ي گوگل شما دارد و نمي توان آن را ناديده گرفت اما موضوع مهم مدت زمان آن لينك در سايت ها است اگر تعدادي بك لينك ماهانه خريداري كنيد و به طور مثال بعد از 6 ماه آن ها را تمديد نكنيد لينك شما از سايت ها حذف مي شود، گوگل متوجه اين موضوع مي شود و نه تنها رتبه ي شما كاهش پيدا مي كند بلكه اثرات شك گوگل روي سايت باقي مي ماند. درنتيجه يا بايد بك لينك ها را حتما ماهانه تمديد كنيد يا بايد از خريد بك لينك هاي دائمي استفاده كنيد تا يك بار براي هميشه هزينه را بپردازيد و از هزينه هاي سايت كم كند. البته در صورتي كه تعدادي بك لينك ماهانه خريداري كرديد و مي خواهيد ديگر تمديد نكنيد مي توانيد تعدادي بيشتر از آن لينك ها، بك لينك دائمي بسازيد تا آن لينك هايي كه حذف مي شود براي گوگل مشكوك نباشد با اين كار بعد از تمديد نكردن بك لينك ها رتبه شما افت نمي كند.

آيا خريد بك لينك باعث پنالتي شدن سايت مي شود؟

بله ، بك لينك ها مي توانند باعث پنالتي شدن سايت شوند اما فقط در صورتي كه گوگل متوجه خريد بك لينك يا لينك سازي شما شود. اين كار اصول و قوانين زيادي دارد كه در اين بخش به چند مورد آن اشاره مي كنيم.  

 • حذف يكباره تعدادي بك لينك: اگر تعدادي بك لينك با كيفيت يكباره حذف شوند گوگل متوجه خريد بك لينك شما مي شود و اگر لينك سازي در سايت هاي ديگر نداشته باشد باعث پنالتي شدن مي شود.
 • بك لينك سايت هاي اسپم: اگر سايتي توسط گوگل اسپم شناخته شده باشد بك لينك گرفتن از آن سايت درصد اسپم را بالا مي برد و در نهايت اگر تعداد زيادي سايت باشد سايت لينك شما هم اسپم مي شود. در سايت هايي كه تعداد بالايي بك لينك پشت سرهم وجود دارد و يا در لينك سازي كامنتي كه كامنت هاي لينك شده ي زيادي وجود دارد ممكن است اسپم شناخته شده باشد در نتيجه اين مورد هم در انتخاب خريد بك لينك بايد توجه شود.
 • بك لينك در مدت كوتاه: اگر تعداد زيادي بك لينك در مدت كوتاه ساخته شود باعث اسپم مي شود و نكته مهم اين است كه هر سايت به نسبت خودش سنجش مي شود.
 • ساخت بك لينك به صورت مشكوك: اين مورد شامل بسياري از موارد مي شود به طور مثال خريد بك لينك از مجموعه سايتي كه در يك هاست و اي پي ميزباني مي شوند و يا لينك سازي تعداد بالايي بك لينك كه همه با يك اي پي ساخته مي شود.
 • بك لينك در تمام صفحات: وجود بك لينك در تمام صفحات يك اشتباه بزرگ است كه تشخيص گوگل را براي متوجه شدن خريد لينك ها راحت تر مي كند و لينك ها را بي تاثير مي كند. وقتي بك لينكي در فوتر يا سايدبار قرار مي گيرد در هر صفحه آن سايت كه برويد بك لينك مورد نظر وجود دارد به جاي اين مورد از رپورتاژ آگهي يا خريد بك لينك دائمي كه در يك صفحه از سايت ايجاد مي شود بايد استفاده شود.
 • تعداد كم لينك روي صفحه اصلي (URL): براي طبيعي شدن لينك سازي فقط نبايد روي صفحات و كلمات كليدي كه نياز داريد لينك سازي بشه و بايد بدانيد كه لينك هاي صفحه اصلي تان بايد بيشترين تعداد لينك تا دو سه برابر را داشته باشد تا براي گوگل طبيعي به نظر برسد.

اگر موارد بالا رعايت شود هيچگونه اسپم و شك از طرف گوگل به وجود نمي آيد. در خدمات بك لينك تيم شيك رنك تمام اين موارد رعايت مي شود.

خريد بك لينك ارزان

ارزان بودن خدمات مي تواند نشانه ي بي كيفيت بودن خدمات باشد. خريد بك لينك ارزان كه كار بسيار حساسي است و مي تواند هزينه هاي زيادي كه بابت سايت و سئو سايت خرج كرديد را با پنالتي شدن گوگل از دست بدهيد نبايد براي خريد بك لينك و لينك سازي خارجي سايتتان اين ريسك را انجام دهيد و بهتر است كيفيت را مقدم بر خريد بك لينك ارزان قرار دهيد.

خريد بك لينك انبوه

خريد بك لينك انبوه اگر غير اصولي باشد مي تواند براي سايت شما ضرر داشته باشد البته خريد بك لينك انبوه در كنار ارزان بودن آن است كه خريداران به خريد ترغيب مي شوند. خريد بك لينك انبوه در صورتي براي گوگل مشكوك است كه در مدت كوتاه و تعداد بالا ساخته شود در اين مورد گوگل لينك هايي كه در مدت كوتاه ساخته شده اند را طبق معيار هايي مانند بررسي اي پي هاي سازنده و سايت ها و ديگر موارد بررسي مي كند. البته توجه داشته باشيد كه خدمات سايت ما در زمينه خريد بك لينك اين معيار را در نظر گرفته و در بازه هاي طولاني مدت طبق هر پكيج خريد بك لينك انبوه آن ها را مي سازد كه باعث مشكوك شدن گوگل نمي شود.

خريد بك لينك خارجي يا ايراني؟

سوالي كه زياد از ما پرسيده مي شود اين است كه خريد بك لينك خارجي بهتر است يا ايراني؟ مدتي بود كه الگوريتمي از گوگل به صورت جدي زبان لينك هاي داده شده به يك سايت را بررسي مي كرد و اگر اكثر صفحات لينك ها هم زبان با سايت مربوطه نبودند يعني كاراكتر هاي هم زبان نداشتند يا حتي كم داشتند به لينك ها مشكوك مي شد. اما اين مورد از معيار هاي گوگل كم رنگ شده و طبق تست هاي شخصي خودمان سايت هايي را بدون حتي يك لينك ايراني و با لينك هاي خارجي به رتبه خوب رسانديم در نتيجه اگر سايت شما هم لينك ايراني ندارد جاي نگراني نيست البته پيشنهاد ما اين است كه لينك ايراني هم داشته باشند اين لينك ها را حتي مي توانيد به صورت رايگان از عضويت در انجمن هاي ايراني و ساخت وبلاگ هاي ايراني ايجاد كنيد. در نتيجه خريد بك لينك خارجي تفاوتي با ايراني ندارد و اين نكته هم اضافه كنم كه در پكيج هاي ما تا جايي كه امكان پذير باشد از متن هاي فارسي مربوط به سايت خريدار در صفحه هايي كه لينك سازي مي شود استفاده مي كنيم تا از اين مورد هم به صورت كامل پوشش دهيم.

معيار هاي خريد بك لينك با كيفيت

در اين موضوع مي خواهم بپردازم به معيار هاي بك لينك با كيفيت تا بتوانيم خريد بك لينك با كيفيت را از كيفيت پايين تشخيص دهيم.  

 1. در يك صفحه از سايت ساخته شود نه در تمام صفحات سايت! يكي از معيار هاي مهم كيفيت بك لينك از ديد گوگل كه در بالا بخش بك لينك در تمام صفحات هم به آن اشاره كردم اين است كه هر كلمه كليدي در يك صفحه از سايت لينك ساخته شود و نه در تمام صفحات يك سايت.
 2. عمر دامنه يكي از معيار هاي با كيفيت بودن بك لينك عمر دامنه است.
 3. دامين اتوريتي و پيج اتوريتي معياري براي تشخيص اعتبار و كيفيت سايت براي خريد بك لينك مي باشد.
 4. لينك هاي خروجي كم در صفحه يكي از معيار هاي قوي براي تشخيص كيفيت بك لينك است بك لينك هايي كه در كامنت يك سايت با بالاي 30 لينك خروجي ديگر انجام مي شود كيفيت بك لينك را بسيار كاهش مي دهد و بايد براي خريد بك لينك با كيفيت اين معيار بررسي شود.
 5. دائمي بودن بك لينك تاثير بالايي در كيفيت خريد بك لينك دارد.
 6. رعايت كردن تعادل بين چند كلمه كليدي بر كيفيت كلي خريد بك لينك تاثير بالايي دارد.
 7. تعداد بيشتر لينك سازي روي صفحه اصلي (URL) يكي از عامل هاي مهم كيفيت خريد بك لينك انبوه است.
 8. ساخت بك لينك با اي پي هاي متفاوت روي كيفيت لينك سازي انبوه تاثير مي گذارد.

اين موارد چند نمونه از معيار هاي خريد بك لينك با كيفيت است كه در پكيج هاي خريد بك لينك تيم شيك رنك سعي شده بسيار روي كيفيت واقعي لينك سازي كار شود و باعث افتخار ما است كه توانستيم پكيج هاي لينك سازي قوي و با كيفيت براي كاربران آماده كنيم تا بتوانند به رتبه هاي خوب در گوگل برسند.

منبع : شيك رنك


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۳:۴۰ توسط:عباسي موضوع: نظرات (0)

رپورتاژ آگهي چيست

خريد رپورتاژ آگهي

خريد رپرتاژ آگهي يكي از روش هاي بهبود رتبه سئو در دنياي وب سايت ها است، دستور كار به اين صورت است كه وب سايت شما نياز به لينك هايي از سايت هاي ارزشمند، معتبر و قديمي خواهد داشت.

يعني متن هاي قابل كليكي كه وقتي كاربر روي آن ها كليك مي كند وارد صفحه اصلي وب سايت شما و يا لينكي از آن خواهد شد، ضمن اين كه اگر فكر مي كنيد اين روش به سئوي شما آسيب ميزند و نوعي تقلب است بايد بگوييم كه سخت در اشتباه هستيد.

در اين موارد وقتي نويسنده ي وب سايت متن و پستي را منتشر مي كند به معرفي تمام خدمات وب سايت شما خواهد پرداخت و بر اساس اين روش لينك هايي به وب سايت شما خواهد داد.
روشي كه توضيح داده شد باعث مي شود كه بك لينك هايي غيرمستقيم و البته قدرتمند به وب سايت شما ايجاد شود و قطعا مي تواند سئوي سايت شما را در مدت زمان نسبتا كوتاهي دگرگون كند.

  

نكاتي درباره خريد تبليغات رپورتاژ

اولين موردي كه در مورد خريد رپورتاژ اهميت دارد، وب سايت مورد نظر مي باشد.

بهتر است اگر مي خواهيد براي اولين بار خريد رپورتاژ را تجربه كنيد از سرويس هاي آنلاين كه در قبال سئو به شما خدمات مي دهند اين كار را انجام دهيد.

آن ها متني را براي شما آماده كرده و سپس بر روي وب سايت هاي مختلف منتشر مي كنند. گاه نيز بهتر است سايت هاي برتر و رتبه ي بالا رقمي الكسا و پايين تر را براي خريد بك لينك انتخاب كنيد.

هر چه رتبه بندي و سن سايت بهتر و بالاتر باشد قطعا تاثيرات بيشتري مشاهده خواهيد كرد.

تهيه متن مناسب رپورتاژ شما

هر چه از متن رپورتاژ اختصاصي و بهتري استفاده كنيد هم مخاطبان بيشتري را جذب مي كنيد و هم وب سايت شما بهتر به ديگران معرفي مي شود، مي دانيم كه گوگل نيز دشمن محتواي تكراري است و تا حدي كه مي توانيد متن رپورتاژ خود را به صورت ناب انتخاب كنيد و سعي كنيد از ابتدا خودتان بنويسيد و يا از شركت هاي سئو بخواهيد رپورتاژي مناسب و هماهنگ با سئو براي شما ايجاد كنند.

امروزه نيز بعد ديگري از رپرتاژ را در فضاي اينترنت مشاهده مي‌كنيم به گونه اي كه يك مقاله در قالب يك پست عادي به يك سايت اضافه مي‌شود كه درحالت عادي يك مطلب معمولي يا خبري است.

  

چه تعداد رپورتاژ نياز داريم؟

بهتر است تعداد رپورتاژ هاي وب سايت خود را به صورت مرحله اي افزايش دهيد، از تعداد كم شروع كنيد و بعد از مدتي آن را بيش از پيش كنيد، ضمن اين كه وب سايت ها بهتر است ارتباط موضوعي مناسبي با سايت شما داشته باشند و يا در دسته بندي مربوط به وب سايت شما مطلب رپورتاژ را منتشر كنند.

رپرتاژ آگهي در اصل مقاله اي است كه شما در رسانه‌هاي مختلف آن را منتشر مي‌كنيد. به‌طور حتم در يك مقاله فرصت و مجال بسياري براي داستان گويي، معرفي برند، ايجاد نياز در مخاطب و... داريد. بهتر است آن را به صورت حرفه اي بنويسيد.

منبع:شيك رنك


برچسب: رپورتاژ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۲۲:۴۱ توسط:عباسي موضوع: نظرات (0)

بررسي عملكرد سايت خدمات ياب (خدمات دوركاري)

آزادكاري خدمات ياب

اگر حرفه خاصي داريد يا به دنبال فردي هستيد كه حرفه مشخصي را داشته باشد، سايت خدمات ياب (khadamatyab.com) بستري را فراهم كرده تا خيلي سريع به هدف خودتون دست پيدا كنيد. در ادامه اين مقاله قصد داريم به معرفي و بررسي سايت خدمات ياب بپردازيم، با ما همراه باشيد…

مقدمه‌اي در رابطه با سايت خدمات ياب

شايد براي شما هم پيش آمده باشد كه به دنبال فردي متخصص براي انجام يك كار خاص باشيد و ندانيد كه چطور بايد آن فرد متخصص را بيابيد؟ يا شايد شما خودتان در زمينه خاصي متخصص هستيد و تمايل داريد تا قابليت هاي خود يا همان سرويسي كه مي‌توانيد ارائه دهيد را به ديگران معرفي كنيد! انجام هر دو كار مذكور به ساده ترين شكل ممكن و در كوتاه ترين زمان ممكن توسط سايت خدمات ياب امكانپذير است.

سايت خدمات ياب در دسته بندي هاي مختلفي همچون تبليغات و بازاريابي، نويسندگي و ترجمه  ، گرافيك و ديزاين ، وب و  برنامه نويسي ، ساخت انيميشن ، اديت عكس و ويدئو و بسياري ديگر از زمينه هاي ديگر مجموعه عظيمي از متخصصين را به شما معرفي مي‌كند. بدين صورت اگر به فردي با توانايي يا تخصص خاص نياز داشته باشيد، از طريق سايت خدمات ياب مي‌توانيد او را بيابيد. همچنين خودتان هم مي‌توانيد به عنوان يك متخصص در زمينه هاي مختلف از طريق سايت خدمات ياب آماده سرويس دهي به ديگران شويد. خدمات ياب در واقع بستر آنلايني است كه ارتباط مستقيم و سريعي را مابين سرويس دهنده و سرويس گيرنده برقرار مي‌كند و از همه مهمتر آن دو را با يكديگر آشنا خواهد كرد. بنابراين خيلي از افرادي كه سرويس يا خدمات خاصي دارند، با استفاده از سايت خدمات ياب مي‌توانند از مهارت هاي خود كسب درآمد كنند.

چگونه از سايت خدمات ياب استفاده كنيم؟

شما به دو طريق مي‌توانيد از خدمات سايت استفاده كنيد: در روش اول نقش كارفرما را ايفاء مي‌كنيد. در اين روش شما فردي هستيد كه به دنبال يك متخصص در زمينه خاص مي‌گرديد. براي مثال تصور كنيد دنبال فردي هستيد كه بتواند در كوتاه ترين زمان ممكن و با كيفيت مطلوب و البته قيمت مناسب متني را برايتان ترجمه كند. در اين شرايط كافيست كه به دنبال متخصصي باشيد كه سرويس ترجمه در سايت خدمات ياب ارائه مي‌كنند. اما در روش دوم شما نقش سرويس دهنده را ايفاء مي‌كنيد. براي مثال تصور كنيد شما توانايي خوبي در نويسندگي و ترجمه  يا اديت عكس و طراحي لوگو آنلاين يا هر زمينه ديگري داريد. در اين شرايط كافيست كه تخصص خود را در سايت خدمات ياب معرفي كنيد. بدين صورت ساير كاربران قادر به مشاهده آن مي‌شوند و در صورت تمايل و نياز مي‌توانند از طريق همين سايت شما را به عنوان فريلنسر(دوركار) خود انتخاب و پروژه‌اي را به شما واگذار كنند.

چگونه به عنوان فريلنسر (متخصص) در سايت خدمات ياب كار كنيم؟

اما اگر تخصص خاصي داريد يا سرويس و خدمات منحصر به فردي را ارائه مي‌كنيد، مي‌توانيد از طريق سايت خدمات ياب آن سرويس و خدمات را در معرض ديد ساير افراد قرار دهيد و بدين صورت سفارش دريافت و كسب درآمد از دوركاري كنيد. براي انجام اين كار بايد مهارت هايتان را معرفي كنيد و براي هر يك از اين مهارت هايي كه در آن ها تخصص داريد كاره (گزينه ارسال كاره جديد) ايجاد كنيد. كاره در واقع يك كارت است كه مشخصات سرويس يا خدمات شما را ارائه مي‌كند و كارفرماها آن را مشاهده خواهند كرد و از طريق آن مي‌توانند ثبت سفارش را انجام دهند. بعد از ثبت مهارت هاي خودتان و ايجاد كاره بايد نمونه كارهايي را ارسال كنيد تا تاييد شود كه شما توانايي انجام آن كار تخصصي را داريد. بدين صورت ثبت كاره به پايان رسيده و ساير كاربران مي‌توانند تخصص هاي شما را ببينند و در صورت نياز براي تخصص هايتان سفارش ثبت كنند. شما بايد سعي كنيد بعد از ثبت سفارش دقيقا آن را در زمان از پيش تعيين شده براي كارفرما ارسال كنيد. پس اگر يك متخصص هستيد و سرويس خاصي را ارائه مي‌كنيد، سايت خدمات ياب به بهترين شكل ممكن نقش يك دريچه تبليغاتي را برايتان ايفاء خواهد كرد و مشتريان را به شما متصل مي‌كند.

خدمات ياب تا چه اندازه قابل اعتماد است؟

سايت خدمات ياب تمام جوانب امر را در نظر گرفته و كاملا قابل اعتماد است. اين سايت از يك مركز حل اختلاف بهره مي‌برد كه مشكلات احتمالي كارفرما و متخصص در آن مورد بررسي قرار خواهند گرفت. بنابراين اگر مشكلي كارفرما و متخصص ايجاد شود  به راحتي قابل حل خواهد بود. همچنين سايت خدمات ياب ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم انجام صحيح كار را ارائه مي‌كند. اين موضوع بدان معناست كه اگر متخصصي كار شما را به خوبي انجام نداد، مي‌توانيد كل هزينه گروگذاري شده را پس بگيريد. تسويه حساب هم بعد از تكميل پروژه هاي سفارش داده شده در سايت و تاييد آن از سوي هر دو سمت (كارفرما و متخصص) انجام مي‌شود. البته كارفرما بايد بعد از ثبت سفارش، هزينه آن را در سايت گروگذاري كند. اين مبلغ نزد سايت باقي مي‌ماند و بعد از اتمام پروژه و رضايت هر دو طرف به حساب متخصص (فريلنسر) واريز مي‌شود. پس مشكلي هم از نظر پرداخت در خدمات ياب وجود ندارد و از اين نظر هم سايت مذكور كاملا قابل اعتماد است. علاوه بر اين مسائل، خدمات ياب از پشتيباني ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته بهره مي‌برد، يعني شما در هر ساعت از شبانه روز و هر ۷ روز هفته مي‌توانيد با واحد پشتيباني سايت تماس حاصل كنيد و در مورد هر مسئله از آن ها راهنمايي بخواهيد. صميمانه از توجه شما براي مطالعه اين متن تشكر ميكنيم…

خدمات ياب

منبع : خدمات ياب


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۰:۱۴ توسط:عباسي موضوع: نظرات (0)