یونولیت یونولیت .

یونولیت

پلی اتیلن

 پلی اتیلن هاخانوادهای از رزینها هستند که از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن (C2H4 بدست می آیند .
از طریق کاتالیست و روش پلیمریزاسیون
این ماده میتوان خواص مختلفی همچون چگالی، شاخص جریان مذاب (MF ،(بلورینگی، درجه شاخهای و شبکه - ای شدن، وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی را در آنها در اختیار گرفتن کرد .
فرایند
ایجاد پلی اتیلن پلیمرهای با وزن مولکولی پائین را به تیتر اعصاب کننده(Lubricant (به فعالیت می مارک .
پلیمرهای با وزن مولکوولوی موتووسو واکسهایی
امتزاج پذیر )مخلوط پذیر( با پارافین می باشند و نهایتا پلیمرهایی با وزن مولکولی باالتر در صنعت پالستیک بیشترین حجم مصرف را به خود اختصاص عرضه میکنند .
پلی اتیلن مشتمل بر ساختار فراوان ساده ای است، بطوریکه بی آلایش خیس از تمام پولویومورهوای تجاری می باشد . یک مولکول پلی اتیلن زنجیر بلندی از اتم های کربن است که به هر اتم کربن دو اتم هیدروژن چسبیده است .
گاهی
وقت ها به جای اتمهای هیدروژن در مولکول )پلی اتیلن(، یک زنجیر بلند از اتیلن به اتم های کربن متصل میشود کوه بوه آن ها پلی اتیلن شاخهای یا پلی اتیلن سبک ) LDPE )میگویند؛ زیرا چگالی آن به علت اشغال حجم بیشتر، کاهش یافتهاسوت .در
این
نوع پلی اتیلن مولکولهای اتیلن به صورت تصادفی به یکدیگر متصل می شوند و ریخت و شکل دوچندان نامنظوموی را ایوجواد می کنند .
چگالی آن در میان ۰۱۹ /۹ تا ۰۲۹ /۹ می‌باشد و پایین فشار و دمای باال و اکثر وقت ها با به کارگیری از پلیمریزاسیون رادیکوال هوای آزاد وینیلی (polymerization radical Free )تولید میشود .

یونولیت
ولی برای تنظیم آن میتوان از پلیمریزاسیون زیگلرناتا )polymerization Natta-Ziegler )نیز استفاده کرد .
وقتی هیچ شاخهای در مولکول وجود نداشته باشد آن را پلی اتیلن خطی(HDPE(مینامند .
پلی اتیلن خطی دشوار خیس از پلی اتیلن شاخهای هست البته پلی اتیلن شاخهای آسانتر و ارزانتر ساخته می شود .
ریخت و شکل این پلیمر مضاعف کریستالی شکل می باشد .
پلی اتیلن خطی متاع نرمالی با وزن مولکولی ۲۹۹۹۹۹ تا ۹۹۹۹۹۹ است که آن را ذیل فشار و دماهای نسبتاً پائین پلیمریزه می نمایند .
چگالی آن فی مابین ۰۴۱/۹ تا ۰6۹/ ۹است و آن را عمده به وسیله فرآیند مشکلی که پلیمریزاسیون زیگلرناتا نامیده می شود، تهیه و تنظیم می نمایند . شکل این پلی اتیلن را در تصویر باال مشاهده می‌کنید .
پلی اتیلنی هم وجود داراست که چگالی آن ما در بین چگالی این دو پلیمر است و آن را پلی اتیلن نیمه سنگین وزن یا متوس مینامند .
پلی اتیلن با وزن مولکولی بین ۳
تا 6 میلیون را پلی اتیلن با وزن مولکولی دوچندان باال یا UHMWPE مینامند و با پلیمریزاسیون کاتالیست متالوسن تولید میکنند . ماده مذبور فرآیند پذیری دشوارتری برخوردار بوده البته خواص آن خوب میباشد .
وقتی که از طریق تشعشع یا استفاده از
مواد افزودنی شیمیایی، این پلیمر تماماً شبکه ای شود، این ماده با پخت حین قالب گیری یا سپس از آن یک گرما سخت حقیقی
با استحکام کششی، خواص الکتریکی و استحکام ضربه خوب در دامنه وسیعی از دماها خواهد بود که از آن برای ساخت فیبرهای
دوچندان قوی استفاده می کنند تا جایگزین کوالر )نوعی پلی آمید( در جلیقه های ضد گلوله شود همینطور صفحات تعالی آن را میتوان به جای زمینهای اسکیت یخی به کار گیری کرد .
به وسیله کوپلیمریزاسیون مونومراتیلن با یک مونومر آلکیل شاخه دار با شاخههای هیدروکربن کوتاه بدست میآید که آن را پلی اتیلن خطی با چگالی کم یا LLDPE مینامند .


برچسب: یونولیت،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۳۸:۵۱ توسط:عباسی موضوع: نظرات (0)